Ukopani geofoni

Okačeni magnet potiskuje žičanu oprugu, pa se kao rezultat seizmičkih aktivnosti, stvara električni signal.

Kategorija:

Opis

Ukopani geofonski uređaj, koji se koristi kao senzorska jedinica u sistemima za perimetarsku zaštitu, pretvara pomeranja tla ili vibracije niskih frekvencija u električni napon. Varijacije u električnoj struji, koja tada protiče u sistemu, određene su intenzitetom postojećih vibracija NF ili pomeranjem tla. Svako odstupanje izmerenog napona, od napona pozadinskog nivoa – stanja ambijenta, naziva se seizmički odgovor i realno predstavlja indikaciju da neko ili nešto prelazi preko polja detekcije iznad geofonskih senzora.

Princip rada

U osnovi, jedan geofonski uređaj se sastoji od stalnog magneta, koji visi na provodnoj spirali. Svaka vibracija ili pomeranje tla, izazivaju da se stalni magnet pomeri u odnosu na spiralu (vrši njeno sabijanje ili rastezanje), pa se time stvara električni napon koji je proporcionalan brzini kojom se magnet kreće. U procesoru sistema se zatim analizira vrednost stvorenog napona i ako ona prelazi nivo definisanog praga pozadinskih aktivnosti, odmah se pokreće pravi alarm.

Primena

Za primenu u sistemima perimetarske zaštite, za detekciju provale, retko se koristi samo jedan geofon. Naime, sistem se formira tako što se oni obično instaliraju u nizu ili u vidu polja sa 20 do 50 geofona. Ukopavaju se na dubinu od 15 do 35 cm, na međusobnom razmaku od 2 do 4 metra, u stabilnom i kompaktnom zemljištu. Najcelishodnije je da se geofoni instaliraju između dva sloja kompaktnog peska, pošto pesak kao kompaktna sredina veoma dobro provodi vibracije. Rastresito ili inkonzistentno tlo dovodi do značajno smanjene osetljivosti kod ovih sistema.

Svaka instalacija sistema sastoji se od dva elementa – jedinice za obradu signala i niza geofonskih senzora. Znači, geofonski senzori detektuju vibracije izazvane hodanjem po zemlji iznad njih i šalju naponske signale do procesora sistema na analizu. Ako su karakteristike tih signala takve da ulaze u definisane kriterijume, pokreće se pravi alarm.

Prednosti

Ovakvi sistemi mogu da detektuju i veoma slabu seizmičku energiju, pa se zato mogu koristiti na mestima gde je potrebna visoka verovatnoća detekcije provale preko perimetra.

Potencijalni uzroci neželjenih alarma

Pošto geofoni detektuju veoma niske seizmičke aktivnosti, blizinu drveća, ograde, bandere za osvetljenje i telefonske kablove mogu izazvati mnogo neželjenih alarma, kada se oni ljuljaju na jakom vetru. Zbog toga bi geofone trebalo instalirati na razdaljini od najmanje 10 metara od drveća, 3 metra od ograda, a od bandera na udaljenosti jednakoj njihovoj visini. Takođe, blizina gustog saobraćaja, prisutnost krupnih životinja, kao i drugi izvori seizmičkih aktivnosti mogu da budu uzroci neželjenih alarma. Kao i prethodni, i ovi sistemi zahtevaju podzemno instaliranje napojnih kablova i infrastrukture za komunikacije, do polja podzemne detekcije.

Uobičajeni načini za prevazilaženje zaštite

Improvizacijom mosta preko podzemne zone detekcije sistem se može zaobići, pa provala može ostati neprimećena.