Tipovi senzora

Senzori su vrsta konvertora (pretvarača). Oni jednu fizičku veličinu pretvaraju u drugu.

Zbog toga se oni mogu klasifikovati po tipu energije koju prenose.

Toplotni
Temperaturni senzori: termometar, termostat, bimetalni termometar ...
Toplotni senzori: kalorimetar, senzor protoka

Elektromagnetni
Senzori električnog otpora: ommetar, multimer
Senzori električne struje: galvanometar, ampermetar
Senzori električnog napona: voltmetar, elektroskop
Senzori električne snage: kilovat-sat merač
Magnetni senzori: magnetni kompas, magnetometar
Metal detektori
Radar

Mehanički
Senzori pritiska: barometar, barograf, manometar, merač pritiska, indikator brzine vetra
Senzori protoka fluida: senzor protoka, gasni senzor, presostat
Senzori gustine i viskoznosti fluida: viskozimetar, hidrometar
Mehanički senzori: senzor rastojanja, senzor ubrzanja, senzor naprezanja, senzor prekida
Senzori vlage: higrostat
Senzori nivoa tečnosti: nivostat

Hemijski
Senzori hemijskih elemenata: senzori kiseonika, jon-selektivne elektrode, pH staklene elektrode, detektori ugljen-monoksida
Senzori mirisa: QCM senzor, kalaj-oksid gas senzor. Senzori gasova se često kombinuju u jedan elektronski nos.

Optički
Svetlosni senzori, ili fotodetektori, uključujući poluprovodničke kao što su foto-ćelija, foto-dioda, foto-tranzistor, CCD, senzor slike i dr.
Infracrveni senzori (IC) koriste infracrvene zrake za detekciju predmeta u okruženju i izvora toplote
Senzori blizine — tip senzora rastojanja ali mnogo precizniji i složeniji. Detektuje samo određena rastojanja. Može biti optički - kombinacija foto-ćelije, LED diode ili lasera. Koristi se kod mobilnih telefona, detektora papira kod uređaja za fotokopiranje, funkcije uspavljivanja kod prenosnih računara i drugih uređaja.
Laserski skener — uzak snop svetlosti se emituje na prostor preko ogledala. Senzor foto-ćelije postavljen na određenom rastojanju prima svetlost koja se odbija od objekta koji se nađe na tom prostoru i koji se na taj način detektuje. Posebnim metodama (triangulacija) može se izračunati i rastojanje objekta od ciljane lokacije.
Fokus — Velika industrijska sočiva mogu biti fokusirana na servo sistem. Rastojanje fokusiranog elementa određuje se podešavanjem sočiva.
Binokular — Dve slike dobijene sa iste početne linije preklapaju se sistemom ogledala i prizmi. Njihovo podešavanje koristi se za utvrđivanje rastojanja.
Interferometar — Interferencija snopova poslatih i reflektovanih talasa svetlosti dobijene iz koherentnog izvora kao što je laser se meri i na osnovu dobijenih parametara izračunava se rastojenje sa izuzetno visokom preciznošću.
Skintilometar — meri količinu rasipanja svetlosti u atmosferi

Fiber optički senzori
Jonsko zračenje
Senzori zračenja: Gajgerov brojač, dosimetar, detektor neutrona, brojač iskri
Senzori subatomskih ostataka: Detektor ostataka, oblačna komora, atomska komora

Akustički
Akustički: koriste vremensko kašnjenje prostiranja ultrazvučnih UV talasa. Korišćeni su sredinom XX veka kod polaroid kamera i robota za merenje daljine.
Zvučni senzori: mikrofon, hidrofon, seizmometar.

Ostali tipovi
Senzori pokreta: radarski pištolj, brzinometar, takometar, senzor prolaza vozila, koordinator okreta
Senzori orijentacije: žiroskop, veštački horizont, žiroskop sa leserskim prstenom
Senzori rastojanja (beskontaktni) magnetostrikcija