Nategnuta bodljikava žica

Svaka od postavki senzora nalazi se između dva nosača ograde. Senzor prima signal samo sa jedanog mikroprekidača ili merne trake, pričvršćene na svaku od horizontalnih bodljikavih žica. Spiralni držači razmaka služe da na vetru spreče bodljikavu žicu da udara jedna drugu, kao i da otežaju da se bodljikava žica raširi, a da pri tome ne stvara horizontalnu vučnu silu koja može neželjeno da aktivira mikroprekidač.
Izgled instaliranog sistema sa nategnutom bodljikavom žicom na nosačima ograde u uglu, pri čemu se vidi kako su vertikalni zatezači žice i spiralni držači razmaka montirani otprilike na razmaku od jednog metra.
U stabilnom stanju bez alarma, unutrašnji potiskivač ne dodiruje spoljni cilindar, pa nema električkog spoja – otvoreno kolo.
Kada provalnik pokuša da raširi ili preseče bodljikavu žicu, žica se pokrene u jednom pravcu pa centralni potiskivač dodirne spoljašnji cilindar-zatvoreno kolo i nastaje pravi alarm

Opis

Sistemi detekcije sa nategnutom bodljikavom žicom, koji su pre svega predviđeni kao fizička barijera, tipično kombinuju nekoliko upletenih horizontalnih i zategnutih bodljikavih žica (po ogradi) koji imaju ugrađene mikroprekidače ili merne trake, radi detektovanja promene u njihovoj napetosti (koju izaziva provalnik).

Ovo je jedan od najskupljih vrsta sistema perimetrske zaštite, za detekciju rane provale na ogradi, prvenstveno zbog kompleksne instalacije i zahteva redovnog i permanentnog sezonskog održavanja. Međutim, zbog toga što je za aktivizaciju alarma potreban određeni pritisak na bodljikavu žicu, ovi sistemi nude visok nivo detekcije i veoma mali broj neželjenih alarma.

Princip rada

Senzori sa nategnutom žicom su ustvari serija mikroprekidača ili mernih traka povezanih na zategnutu bodljikavu žicu i instaliranih zajedno sa njom, ili na vrhu ograde ili na samu horizontalnu žičanu barijeru. Svaki od senzorskih mikroprekidača, obično se sastoji od pokretnog, provodnog centralnog potiskivača, koji visi unutar cilindričnog konduktora. U mirnom položaju, centralni potiskivač slobodno visi u sredini prostora konduktora, ne dodirujući zidove njegovog unutrašnjeg omotača ni sa jedne strane. Međutim, kada se vrši povećavanje ili smanjenje nategnutosti bodljikave žice, što je redovna situacija kada provalnik pokušava da se penje po ogradi, da raširi ili preseče bodljikavu žicu, dolazi do pomeranja centralnog potiskivača u jednu ili drugu stranu, pa time i do dodira sa zidom provodnog cilindra, zatvarajući strujno kolo za aktiviranje alarma.

Kod podvarijante sistema sa korišćenjem mernih traka (umesto opisanih mikroprekidača), brza promena u napetosti žice uzrokuje promenu na mernim trakama koje se sistemski prate i razumeju kao pravi alarm.

Sistemi senzora sa nategnutom žicom uopšteno nisu podložni vetrovitim uslovima (osim ako na ogradi postoje pokidane grane drveća ili otpaci, kao što su plastične kese nanesene vetrom), i potrebna je prilična snaga da bi se aktivirao mikroprekidač na ogradi. Ovaj sistem je dizajniran sa namerom da se pravi alarm aktivirna na prvi kontakt provalnika sa ogradom-rana detekcija provale. Radovno sezonsko zatezanje ograde sistema je osnovni preduslov da bi se osiguralo ispravno i pouzdano funkcionisanje sistema tokom eksploatacije.

Primena

Sistem senzora sa nategnutom žicom može biti instaliran kao samostojeća ograda od bodljikave žice koji ima dvostruku namenu: služi kao uspešna fizička barijera i kao sistem za tehničku zaštitu perimetra. Sistem nategnute bodljikave žice sa mikroprekidačima može biti nadograđen na postojeću ogradu, ili u nastavku kao bodljikava žica na vrhu te ograde ili nekog zida. Pošto su troškovi instaliranja ovog sistema veoma visoki, on se obično primenjuje samo na zdanjima visokog rizika , pa i tada, ne na većim razdaljinama – obično manjim od pola milje.

Prednosti

Ovakav sistem ima visok nivo detekcije pravih alarma (POD – Probability of Detection) sa niskim nivoom NAR. Sistem je teško fizički savladati, pa je zato veoma pogodan za mesta gde je potreban visok nivo bezbednosti kao što su zatvori, izdvojena vojna skladišta i slično. Tehnologija je veoma prosta pa omogućava lako razumevanje i jednostavno korišćenje.

Slabosti

Karakteristično skupa nabavka opreme, kao i složeno instaliranje i održavanje sistema. Ovakav sistem zahteva permanentno sezonsko podešavanje ograde, u suprotnom na istoj će postojati dosta tačaka sa greškama. Sporo i ne naglo širenje žica, koje su pričvršćene uz mernu traku, u nekom strpljivom vremenskom periodu, može proći nezapaženo za aktivizaciju pravog alarma. Zbog svega iznetog, kao i zbog delimično prevaziđene tehnologije, popularnost sistema sa mikroprekidačima je na dubokoj silaznoj putanji.

Potencijalni uzroci neželjenog alarma

Nategnuta žica je jedan od pouzdanijih detektora na ogradama, jer je manje podložna nepovoljnim vremenskim uslovima i malim životinjama. Međutim, loše sezonsko održavanje, ili nepravilno zatezanje bodljikave žice, dovešće do nepouzdanog rada sistema.

Uobičajene metode za prevazilaženje zaštite

Kopanje tunela ispod ograde ili premošćavanje preko same ograde, na lokacijama koje nisu pod video ili vizuelnim nadzorom.